Regulamin

Regulamin nazw domeny .pl
Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Regulamin serwisu datoni.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług przez serwis datoni.pl zwany dalej Regulaminem, jest zgodny z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204).
 2. Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego.

II. Definicje użyte w Regulaminie

 1. Usługodawca – podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, którego adresy elektroniczne, siedziba i adres wskazane są pod następującym adresem: datoni.pl.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw (posiadająca zdolność prawną).
 3. Abonent – Użytkownik, który dokonał opłaty abonamentowej.
 4. Konsument – Abonent będący jednocześnie osobą fizyczną, która zawarła umowę o świadczeniu usług z Usługodawcą w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez danego Konsumenta działalnością zawodową lub gospodarczą.
 5. Opłata abonamentowa – uiszczane z góry przez Abonenta wynagrodzenie za wymienione w serwisie Usługi świadczone przez określony czas.
 6. Umowa – porozumienie zawierane drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem lub w imieniu i na rzecz Użytkownika a Usługodawcą,
 7. Usługa – usługa świadczona przez serwis datoni.pl na rzecz Użytkownika, o parametrach określonych na datoni.pl w chwili jej rejestracji lub usługa pośredniczenia przez serwis datoni.pl w zawarciu umowy o świadczenie usługi przez podmiot trzeci na rzecz Użytkownika.
 8. Rejestracja usługi – prawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego oraz zapoznanie się z Regulaminem świadczenia usług serwisu datoni.pl i innymi postanowieniami stanowiącymi elementy umowy.
 9. Cennik – zestawienie opłat za usługi świadczone przez Usługodawcę, dostępne na datoni.pl.
 10. Aktywacja usługi – udostępnienie Abonentowi funkcjonalności oferowanych przez daną Usługę.

III. Zawarcie umowy

 1. Zawarcie Umowy o świadczenie Usługi jest poprzedzone Rejestracją usługi w serwisie datoni.pl.
 2. Użytkownik rejestrujący Usługę oświadcza, iż wyraża dobrowolną zgodę na zawarcie Umowy o świadczenie Usługi.
 3. Podmiot, który dokonuje wypełnienia formularza rejestracyjnego w imieniu Użytkownika, oświadcza, iż uzyskał bezpośrednią i udokumentowaną dobrowolną zgodę Użytkownika na zawarcie w jego imieniu i na jego rzecz Umowy o świadczenie Usługi.
 4. Rejestracja usługi w serwisie datoni.pl jest równoznaczna z oświadczeniem Użytkownika, że:
  • zapoznał się z treścią dokumentów stanowiących podstawę zawarcia Umowy i akceptuje ich treść;
  • wyraża dobrowolną zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną;
  • dane Użytkownika podane Usługodawcy są prawidłowe i nie powodują naruszenia praw osób trzecich oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  • wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wskazany w procesie rejestracji informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji Usługi.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Użytkownika dodatkowych dokumentów przed zawarciem umowy.
 6. Usługodawca może odmówić realizacji umowy w przypadku, gdy:
  • formularz rejestracyjny jest niekompletny, zawiera nieprawdziwe dane;
  • Usługodawca uprzednio rozwiązał umowę z Abonentem, w związku z nieprzestrzeganiem przez Abonenta Regulaminu serwisu datoni.pl, innych regulaminów dostępnych na datoni.pl, praw osób trzecich, powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  • wobec Użytkownika toczyło się lub toczy postępowanie sądowe na zasadach określonych w Ustawie z dnia 17 grudnia 2009 roku o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. z 2010 r., nr 7, poz.44) z zakresu Usług rejestracji i/lub obsługi administracyjnej nazw domen, usług hostingowych i usług pokrewnych.
 7. Zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz.2104) Usługodawca nie jest inicjatorem przekazu danych przez Użytkownika związanych z dostępem do usług oferowanych przez Usługodawcę i korzystaniem z nich. Ponadto Usługodawca oświadcza, iż zapewnia Użytkownikowi jedynie zasoby techniczne w formie możliwości dostępu do Usług, nie monitoruje zawartości danych Użytkownika.
 8. Usługodawca świadczy Usługi, które z uwagi na swój charakter nie mogą zostać zwrócone.
 9. Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na rozpoczęcie świadczenia mu Usługi/Usług bezpośrednio po zawarciu Umowy, czyli przed upływem 10-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy (zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny).

IV. Płatności i faktury

 1. Abonent zobowiązuje się do zapłaty pierwszej opłaty abonamentowej w formie przedpłaty w terminie wskazanym na fakturze proforma wysłanej na podany w procesie wypełniania formularza rejestracyjnego autoryzowany adres e-mail.
 2. Abonent dokonuje zapłaty kwoty wskazanej na fakturze proforma na rachunek bankowy Usługodawcy.
 3. Datą rozpoczęcia realizacji usługi jest data uznania rachunku bankowego Usługodawcy pełną kwotą wynagrodzenia, chyba że przepisy regulaminów szczegółowych usług stanowią inaczej. Dodatkowe opłaty związane z dokonaniem płatności za zamówioną usługę, w szczególności opłaty bankowe i pocztowe, obciążają wyłącznie Abonenta.
 4. Po zaksięgowaniu wpłaty w systemie księgowym Usługodawca wystawia Abonentowi fakturę i przesyła na wskazany w procesie wypełniania formularza rejestracyjnego autoryzowany adres e-mail.
 5. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem akceptacji Abonenta na przesyłanie mu przez Usługodawcę faktur drogą elektroniczną w formacie PDF.
 6. Abonent ma prawo do cofnięcia akceptacji przesyłania mu przez Usługodawcę faktur drogą elektroniczną z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia. Cofnięcie akceptacji powinno zostać czytelnie podpisane przez Abonenta i wysłane pocztą tradycyjną na adres siedziby Usługodawcy, podany na datoni.pl, przy czym za datę rozpoczęcia procedury cofnięcia akceptacji uznaje się dzień otrzymania poczty przez Usługodawcę.
 7. Usługi zamówione, lecz nie opłacone przez Użytkownika oraz nieopłacone usługi za przedłużenie okresu abonamentowego zyskują status Proform nieopłaconych. Informacje na temat Proform nieopłaconych znajdują się w Panelu Abonenckim w sekcji Faktury.
 8. Usługodawca ma prawo poinformować Abonenta o konieczności wniesienia kolejnej opłaty abonamentowej przed upływem okresu zakupionej usługi. Wraz z powiadomieniem Usługodawca ma prawo wysłać Abonentowi fakturę proforma na autoryzowany adres e-mail przed końcem okresu abonamentowego.
 9. Podstawą przedłużenia umowy na kolejny okres abonamentowy jest terminowa wpłata za fakturę proforma. W przypadku braku uiszczenia przez Abonenta opłaty za fakturę proforma na 4 dni przed upływem okresu abonamentowego Usługodawca wysyła na autoryzowany adres e-mail przypomnienie o braku środków za odnowienie usługi.
 10. Nieopłacanie faktur proforma w terminie może być przyczyną odstąpienia Usługodawcy od świadczenia usług.
 11. Usługodawca nie odpowiada za skutki wynikłe z nieopłacenia faktury proforma w terminie, w szczególności związane z niemożnością identyfikacji płatności, nieodebraniem przez Abonenta faktury proforma przesłanej przez Usługodawcę na autoryzowany adres e-mail, wpłatą przez Abonenta niepełnej kwoty opłaty abonamentowej, wpłatą przez Abonenta należnej kwoty po terminie wskazanym w wysłanej fakturze proforma, nieprawidłowym działaniem systemu płatności Dotpay S.A.
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w obowiązującym cenniku podanym na stronie serwisu datoni.pl. Nowe ceny obowiązują od dnia wprowadzenia zmiany. Zmiany cen usług w trakcie trwania bieżącego okresu abonamentowego nie pociągają za sobą dodatkowych kosztów dla Abonenta do końca opłaconego bieżącego okresu abonamentowego.
 13. W przypadku rozszerzenia zakresu świadczonych usług przed upływem okresu umowy, na jaki została ona zawarta, zastosowanie mają następujące zapisy:
  • zmiany zakresu świadczonych usług będą obowiązywać od początku kolejnego okresu rozliczeniowego, chyba że Usługodawca postanowi inaczej;
  • w przypadku zmiany zakresu świadczonych usług w trakcie trwania okresu rozliczeniowego przez Użytkownika, skutkujących zmianą wysokości opłat, Usługodawca obliczy należne mu wynagrodzenie proporcjonalnie do korzystania z nowych usług w bieżącym okresie rozliczeniowym.

V. Warunki techniczne świadczenia usług

 1. Właściwe świadczenie usług wymaga od Abonenta dostępu do Internetu wraz z zainstalowaną przeglądarką internetową Firefox 7/Internet Explorer 9/Chrome 15/Opera 11.52/Safari 6 lub ich nowszymi wersjami wspierającymi technologię Ajax, HTML5, JavaScript, protokół SSL oraz posiadania własnego adresu e-mail służącego do autoryzacji dyspozycji składanych Usługodawcy w związku z opłaconą usługą.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, za które Abonent poniósł należną opłatę abonamentową.
 3. W przypadku zajścia sytuacji, w której Usługodawca z przyczyn technicznych lub odpowiedzialności występującej po jego stronie musiałby przerwać ciągłość dostarczanych usług, który spowodowałby przerwę w świadczeniu Usług dłuższą od 1% czasu w danym miesiącu, liczonym od chwili zgłoszenia Usługodawcy przez Abonenta danej przerwy zgodnie z zasadami opisanymi w pkt VII ppkt. 1 – 7 niniejszego Regulaminu, Abonentowi przysługuje rekompensata finansowa ze strony Usługodawcy w wysokości równomiernej do procentowego czasu niedostępności usługi w stosunku do wartości wniesionej opłaty abonamentowej za świadczone usługi.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość wykonania usługi z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Usługodawcę, w szczególności za nieprawidłowe działanie serwisów współpracujących z nim Rejestrów Nadrzędnych, pośredników Rejestrów, podmiotów pośredniczących przy realizacji usług na rzecz Użytkownika, Dotpay S.A. W takim przypadku Abonentowi nie przysługuje rekompensata, o której mowa w pkt. V.3. niniejszego regulaminu.
 5. Żadna ze stron Umowy nie odpowiada za opóźnienie, niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy, w przypadku gdy takie opóźnienie, niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie wynika ze zdarzenia będącego siłą wyższą.

VI. Obowiązki i odpowiedzialność Abonenta

 1. Abonent jest zobowiązany do korzystania z usług serwisu datoni.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulaminami, procedurami wewnętrznymi serwisu datoni.pl
 2. Użytkownik zobowiązuje się do przechowywania w sposób poufny swojego loginu oraz hasła dostępu do serwisu datoni.pl. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezprawne lub nieprawidłowe użycie loginu oraz hasła jak również autoryzowanego adresu e-mail Użytkownika oraz za następstwa tychże działań.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania własne oraz osób, którym udostępnia login i hasło do swojego konta administracyjnego lub autoryzowanego adresu, e-mail czy też osób działających w jego imieniu i na jego rzecz.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do domniemania, iż wszelkie oświadczenia i dyspozycje złożone z autoryzowanego adresu e-mail Abonenta zostały złożone przez niego samego osobiście i świadomie.
 5. Zabrania się korzystania z usług serwisu datoni.pl w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usługi, w sposób godzący w integralność systemu informatycznego Usługodawcy, w sposób zakłócający korzystanie z zasobów systemowych i sprzętowych serwisu datoni.pl przez innych Abonentów oraz Użytkowników.
 6. W serwisie Usługodawcy zabrania się nadto spamowania, umieszczania treści mogących obrazić innych Użytkowników, działań niezgodnych z prawem, naruszających prawa podmiotów trzecich, dobre obyczaje oraz działań godzących w powszechnie obowiązujące zasady współżycia społecznego.
 7. Abonent ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o zaistniałych zmianach, w szczególności zmianach w danych osobowych, danych firmy, danych teleadresowych.
 8. Skutki składania nieprawdziwych oświadczeń, podawania błędnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych obciążają wyłącznie Abonenta.
 9. Abonent ma obowiązek terminowego dokonywania wpłat za odnowienie usług zgodnie z harmonogramem podanym w panelu administracyjnym Abonenta, niezależnie od monitów dotyczących płatności wysyłanych przez Usługodawcę drogą elektroniczną na autoryzowany adres e-mail Abonenta.

VII. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Abonent ma prawo do złożenia reklamacji, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana pocztą tradycyjną na adres siedziby Usługodawcy.
 3. Reklamacja powinna określać: Abonenta, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje składane przez Abonenta nie mogą dotyczyć:
  • rejestracji usługi w złej wierze lub niezgodnie z prawem;
  • zgłoszenia roszczeń do danej usługi przez inny podmiot;
  • utraty danych autoryzujących do usługi niezawinionej przez Usługodawcę i następstw tego zdarzenia;
  • wykorzystania usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem;
  • utraty danych autoryzujących do panelu administracyjnego Abonenta niezawinionych przez Usługodawcę i następstw tego zdarzenia,
 5. Odpowiedzialność Usługodawcy nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Abonenta korzyści. Wysokość roszczenia Abonenta niebędącego Konsumentem nie może przekraczać wartości wniesionej opłaty abonamentowej za świadczone usługi, które są przedmiotem roszczenia. Odpowiedzialność Usługodawcy i łączna wartość odszkodowania będzie liczona od dnia otrzymania reklamacji przez Usługodawcę, zgodnie z postanowieniami pkt. VII ppkt. 1-4 niniejszego Regulaminu.
 6. Usługodawca zastrzega sobie 30-dniowy termin rozpatrzenia reklamacji, licząc od dnia jej otrzymania.
 7. Usługodawca ma prawo do żądania od Użytkownika dodatkowych informacji zmierzających do wyjaśnienia okoliczności zawartych w reklamacji.

VIII. Polityka prywatności

 1. Dane osobowe i kontaktowe Użytkownika, podawane przez niego przy rejestracji lub następnie przez niego aktualizowane, mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę wyłącznie w celach księgowych, do kontaktowania się z Użytkownikiem w związku z wykonywaniem umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, jak również powiadamianiu Użytkownika o firmie, zmianach obowiązujących regulaminów, informacji związanych z funkcjonowaniem serwisu datoni.pl, informacji o usługach świadczonych przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca ma prawo, w celu wykonania usługi i w zakresie niezbędnym w celu jej wykonania przekazać dane osobowe Użytkownika:
  • w przypadku korzystania z płatności kartą płatniczą: Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, NIP: 634-26-61-860, nr KRS: 0000296790, REGON: 240770255.
  • w przypadku korzystania z usługi rejestracji domen i obsługi nazw domen- do Rejestratora domen, którego dane dostępne są na stronach serwisu datoni.pl oraz do Rejestrów Nadrzędnych zarządzających daną domeną;
  • w przypadku korzystania z pozostałych usług: do podmiotów pośredniczących w wykonaniu Usługi, których dane dostępne są na stronach serwisu datoni.pl;
 3. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych Użytkownika innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów wskazanych w pkt. VIII.2 niniejszego Regulaminu, organów państwowych posiadających uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotów trzecich, gdy jest to niezbędne dla wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez podmiot trzeci, któremu dane są przekazywane.
 4. Użytkownik, w momencie rejestracji usługi w serwisie datoni.pl wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę, ma prawo do ich dostępu oraz poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

IX. Wypowiedzenie umowy

 1. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy, bez konieczności wskazania jej przyczyny, z zachowaniem 40-dniowego okresu wypowiedzenia.
 2. Wypowiedzenie umowy przez Abonenta nie zobowiązuje Usługodawcy do zwrotu opłaty abonamentowej.
 3. Wypowiedzenie umowy przez Abonenta zawieranej na warunkach określonych w osobnym Regulaminie, zobowiązuje go do uregulowania wszelkich kosztów rezygnacji.
 4. Wypowiedzenie umowy przez Usługodawcę zobowiązuje do zwrotu Abonentowi niewykorzystanej części opłaty abonamentowej, z wyjątkiem sytuacji, gdy Abonent dopuścił się naruszeń któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu, procedur serwisu datoni.pl, powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia wykonywania umowy, jeśli Abonent rażąco naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, innych regulaminów serwisu datoni.pl, obowiązujących przepisów prawa. Natychmiastowe zawieszenie wykonywania umowy może nastąpić także na wniosek upoważnionych organów państwowych.
 6. Zawieszenie wykonywania umowy przez Usługodawcę nie zobowiązuje go do zwrotu niewykorzystanej opłaty abonamentowej. Okres zawieszenia wykonywania umowy z powodu następstw określonych w pkt. IX.5 niniejszego Regulaminu jest wliczany do okresu abonamentowego.
 7. Cofnięcie przez Usługodawcę zawieszenia wykonywania umowy, o którym mowa w pkt. IX.5 niniejszego Regulaminu, może nastąpić po usunięciu wszelkich nieprawidłowości leżących po stronie Abonenta.

X. Zmiany w Regulaminach serwisu

 1. Zmiany w Regulaminach serwisu datoni.pl będą ogłaszane poprzez ich publikację na stronie datoni.pl. Usługodawca dopuszcza zawiadomienie Użytkownika o zmianach w Regulaminach drogą elektroniczną, poprzez umieszczenie ich w panelu administracyjnym Użytkownika i/lub wysłanie wiadomości na autoryzowany adres e-mail podany w Panelu Abonenckim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nowego Regulaminu oraz do zmian w Regulaminie w każdym czasie. Nowy Regulamin lub zmiany w dotychczasowym Regulaminie wchodzą w życie w ciągu 14 dni od dnia ich publikacji w na stronach serwisu datoni.pl.
 3. Dotychczasowi Użytkownicy mają prawo odmówić zgody na wprowadzenie zmiany lub wprowadzenie nowego Regulaminu w terminie 14 od dnia ich publikacji na stronie serwisu datoni.pl.
 4. Odmowa zgody na wprowadzenie nowych postanowień powinna być pod rygorem nieważności złożona Usługodawcy w formie pisemnej listem zwykłym przed upływem terminu. Jeżeli Użytkownik nie złoży odmowy w wyznaczonym terminie i formie, przyjmuje się, że wyraził zgodę na nowe postanowienia. Za datę odmowy przyjmuje się datę stempla pocztowego.
 5. Przedłużenie abonamentu za usługi świadczone na podstawie niniejszego Regulaminu traktuje się jako akceptację nowego brzmienia Regulaminu.
 6. Użytkownicy, którzy w wyznaczonym terminie i formie odmówili zgody na nowe brzmienie Regulaminu, mogą korzystać z usług świadczonych na jego podstawie na dotychczasowych zasadach, aż do upływu terminu, na jaki umowa została zawarta, lub do którego został opłacony abonament, chyba że z treści zawiadomienia o zmianie lub wprowadzeniu nowego Regulaminu będzie wynikać, że wobec odmowy zgody Użytkownika umowa taka ulega natychmiastowemu rozwiązaniu.

XI. Informacje poufne i prawa własności intelektualnej

 1. Za Informacje Poufne uznaje się wszelkie informacje, które strony Umowy uzyskały w związku z zawarciem Umowy i świadczeniem Usług, a które to nie są publicznie dostępne.
 2. Żadna ze Stron, tj. ani Użytkownik, ani Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za ujawnienie jakichkolwiek Informacji Poufnych, które:
  • zostały podane do publicznej wiadomości w sposób niestanowiący naruszenia niniejszej Umowy;
  • są znane Stronie z innych źródeł, bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy oraz bez naruszenia niniejszej Umowy;
  • zostały ujawnione do wiadomości publicznej na podstawie pisemnej zgody Stron.
 3. Strony oświadczają, że ani niniejsza Umowa, ani też przewidziane niniejszą Umową ujawnienie jakichkolwiek Informacji Poufnych przez jedną Stronę drugiej Stronie, nie stanowi udzielania licencji w odniesieniu do patentów, praw autorskich, znaków towarowych, oraz że jakakolwiek licencja dotycząca takich praw własności intelektualnej musi być udzielona w sposób wyraźny na piśmie.

XII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Jeśli jakiekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu okazały się nieważne z mocy prawa, lub jego wykonanie byłoby niemożliwe, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, a Strony umowy zobowiązują się do podjęcia rozmów mających na celu ustalenie zmian lub uzupełnień do Umowy oraz niniejszego regulaminu.
 3. Wszelkie spory wynikłe z umów pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, dotyczące świadczenia usług przy pomocy serwisu datoni.pl, których nie da się rozstrzygnąć w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sądy powszechne.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w poniższym Regulaminie, jak również innych Regulaminach poszczególnych Usług dostępnych na stronie serwisu datoni.pl w przypadku:
  • zmian warunków technicznych świadczenia Usług przez datoni.pl mających na celu usprawnienie funkcjonalności serwisu;
  • z powodu dokonania przez uprawnione organy państwowe zmian obowiązujących przepisów prawa lub wydania przez nie orzeczeń, które mogą wpływać bezpośrednio lub pośrednio na obowiązująca Umowę o świadczenie Usług pomiędzy Usługodawcą a Abonentem;
  • Zmian warunków świadczenia usług innych podmiotów, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z wykonywaną Usług;
  • siły wyższej;
  • zmian formalnych, organizacyjnych oraz strukturalnych w datoni.pl.
 5. W przypadku dokonania zmian w niniejszym Regulaminie lub innych Regulaminach Usług, Usługodawca przesyła do Abonentów na autoryzowany adres e-mail informację o dokonanych zmianach.
 6. Regulamin wchodzi po 14 dniach od jego publikacji na stronie serwisu www.datoni.pl i od tego momentu ma zastosowanie do zawieranych z Usługodawcą Umów.